ภารกิจหน่วยงาน

25 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

              กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่จัดบริการให้นักศึกษากู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน 3 ลักษณะ โดยประกอบไปด้วย
1. การกู้ยืมลักษณะที่ 1 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. การกู้ยืมลักษณะที่ 2 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3. การกู้ยืมลักษณะที่ 3 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
โดยเปิดรับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด ตลอดจนการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่วางไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเล่าเรียนได้ตามหลักสูตร