ผู้กู้รายเก่า มรย.

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการให้กู้ยืมเงิน

ผู้กู้รายเก่า มรย.
หมายถึง
 นักศึกษาที่เคยมีประวัติการกู้ยืมเงินกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินและได้รับเงินกู้ยืมมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด