ผู้กู้รายใหม่

2 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการให้กู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมรายใหม่ (ยังไม่เคยกู้ยืม)
หมายถึง  นักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือจากสถาบันใดๆ มาก่อน หรือ เคยกู้ยืมเงิน กยศ.ในระดับมัธยม และประสงค์จะกู้ยืมเงิน กรอ.ในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด