สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

23 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดการกู้ยืมเงิน

            ในการกู้ยืมเงินครั้งแรกกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้กู้ยืมเงินทั้งประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่นและผู้กู้รายใหม่ เมื่อได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินแล้วต้องมีการจัดทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินขึ้น โดยผู้กู้ต้องทำการบันทึกรายละเอียดของผู้ค้ำประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรม และเลขที่บัญชีที่จะใช้รับเงินโอนจากทางกองทุนฯ ผ่านระบบ e-studentloan เมื่อบันทึกสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะได้เอกสารสัญญาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 (กยศ.) ดาวน์โหลดไฟล์
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินลักษณะที่ 2 (กรอ.)  ดาวน์โหลดไฟล์
หลักฐานประกอบการทำสัญญา ดาวน์โหลดไฟล์