ประกาศ รับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา/ย้ายสาขาวิชา/เปลี่ยนรหัสนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

19 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1.อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.มีสัญชาติไทย
3.มีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
5.ไม่ทำงานในลักษณะประจำ หรือเป็นผู้ประกันตน ม.33 ในระบบประกันสังคม
6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7.ไม่เคยถูกพิพากษาให้จำคุก
8.ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้กับกองทุนฯ 
9.รายได้ครอบครัวต่อปี ไม่เกิน 360,000 บาท

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา/ย้ายสาขาวิชา/เปลี่ยนรหัสนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
  กดที่นี่

ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ DSL  กดที่นี่

ตัวอย่างการเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูล ที่ใช้ยื่นกู้ยืมในระบบ DSL  กดที่นี่

หมายเหตุ เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินกู้ยืม โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารข้างต้นให้ครบทุกรายการก่อนดำเนินการยื่นกู้ยืม