ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ที่สัญญากู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องแก้ไข

24 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
คำชี้แจง
1. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ คือกลุ่มนักศึกษาที่เอกสารสัญญากู้ยืมเงินได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว แต่จัดทำไม่ถูกต้องตามประกาศ
     การจัดทำสัญญากู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรืออาจเกิดจากนักศึกษาไม่อ่านประกาศด้วยตนเอง หรืออ่านประกาศไม่ครบถ้วน
2. ให้นักศึกษาตรวจสอบและจดจำรหัสเลขที่สัญญากู้ยืมเงิน 4 ตัวสุดท้ายของตนเอง เพื่อแจ้งในวันที่กำหนดรับเอกสารคืน
3. กำหนดรับเอกสารคืน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 16.00 - 17.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
    ทั้งนี้หากไม่สามารถมารับตามกำหนดได้ สามารถให้ผู้อื่นมารับเอกสารตนเองแทนได้ (นักศึกษาภาค กศ.บป.สามารถมารับเอกสารในวันเสาร์-อาทิตย์แทนได้)
4. ให้นักศึกษานำเอกสารสัญญากู้ยืมกลับไปแก้ไข และนำส่งใหม่ไม่เกินวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากรับเอกสารแล้ว แต่สามารถ
     แก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องนำกลับบ้าน นักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ทันทีที่เอกสารแก้ไขจนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
5. หากนักศึกษาไม่นำกลับไปแก้ไข จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้ยืมเงินตลอดปีการศึกษา 2565
6. ให้นักศึกษาตรวจสอบรหัสนักศึกษาของตนเอง หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไข เนื่องจากมีผลต่อการเบิก
    จ่ายค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาทุกภาคเรียนที่นักศึกษากู้ยืม

รายละเอียดประกาศ...   Click ที่นี่