ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกราย (ฉบับแก้ไข)

13 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกาศ    Click   

 หมายเหตุ 
1.นักศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้ (บางราย) ที่ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/64 ได้
   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกวงเงินให้ได้ ต้องให้ทางกองทุนฯ ส่วนกลางตรวจสอบสาเหตุให้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

   1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
   2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
   3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   **หากแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว นศ.จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางแอป เพื่อให้ดำเนินการขั้นตอนเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/64 และให้รีบจัดส่งเอกสารไม่เกิน 1 อาทิตย์หลังจากที่กดดำเนินการเบิกเงินกู้ยืมได้แล้ว  
   **ส่วนนักศึกษาในสาขาวิชาข้างต้นที่ไม่ประสบปัญหาดังกล่าว ให้ดำเนินการปกติตามประกาศนี้

2.หากบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไข ให้ดำเนินการดังนี้
   1.เข้าเมนู บริการ >>การยื่นกู้ >>รายละเอียดคำขอปัจจบัน >>รายการเบิกเงินกู้ยืม 
   2.เลือก ภาคเรียนปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ขอกู้ยืม
   **ห้ามกดยกเลิกสัญญาเด็ดขาด   มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาประสงค์ทำการยกเลิกการกู้ยืมทั้งหมด พร้อมชำระหนี้คืนกองทุนฯ ทันที